ผศ. ดร. โพยม สราภิรมย์
Asst. Prof. Phayom Saraphirom
  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    ปร.ด. ,วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2556
    วศ.ม. ,วิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย, 2545
    วศ.บ. ,วิศวกรรมชลประทาน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย, 2540