ผศ. ดร. โพยม สราภิรมย์
Asst. Prof. Phayom Saraphirom
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Agricultural Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Groundwater Development, Groundwater Management, Groundwater Governance, Groundwater Modelling, Irrigation, Integrated Water Resources Management, Managed Aquifer Recharge (MAR), Climate Change

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    ปร.ด. ,วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2556
    วศ.ม. ,วิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย, 2545
    วศ.บ. ,วิศวกรรมชลประทาน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย, 2540