รศ. ดร. ธเนศ เสถียรนาม
Assoc. Prof. Thaned Satiennam
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Civil Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
วิศวกรรมขนส่ง

Publication Scopus Journals : Thaned Satiennam

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    D.Eng. ,Transportation Engineering and Socio-Technology, Nihon University ญี่ปุ่น, 2550
    M.Eng. ,Transportation Engineering, Asian Institute of Technology ไทย, 2545
    B.Eng. ,Civil Engineering, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2543