ผศ. ดร. อัญชลี แสงซ้าย
Asst. Prof. Anchalee Saengsai
  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    D.Eng. ,Materials Science, Nagaoka University of Technology Japan, 2555
    M.Eng. ,Mechanical Design and Production, Nagaoka University of Technology Japan, 2548
    วศ.บ. ,วิศวกรรมเครื่องกล (เกียรตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2544