ผศ. ดร. อัญชลี แสงซ้าย
Asst. Prof. Anchalee Saengsai
  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Doctor of Engineering ,Materials Science, Nagaoka University of Technology ญี่ปุ่น, 2555
    Master of Engineering ,Mechanical Design and Production, Nagaoka University of Technology ญี่ปุ่น, 2548
    วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ2) ,วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2544