รศ. ดร. รัตมณี นันทสาร
Assoc. Prof. Ratamanee Nuntasarn
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Civil Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
วิศวกรรมปฐพี

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Civil Engineering, University of South Australia Australia, 2551
    วศ.ม. ,วิศวกรรมโยธา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย, 2543
    วศ.บ. ,วิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2541