ผศ. ดร. คำนึง วาทโยธา
Asst. Prof. Cumnueng Watyotha
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Agricultural Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
เทคโนโลยีไมโครเวฟ เทคโนโลยียาง

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    D.Eng. ,Agricultural Engineering, Asian Institute of Technology ไทย, 2543
    M.Eng. ,Agricultural Machinery and Management, Asian Institute of Technology ไทย, 2539
    วศ.บ. ,วิศวกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2530