ผศ. ดร. ดลฤดี หอมดี
Asst. Prof. Dolrerdee Hormdee
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Civil Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
วิศวกรรมปฐพี

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Geotechnical Engineering, Kyushu University Japan, 2548
    M.Eng. ,Soil Engineering and Applied Geology, Asian Institute of Technology ไทย, 2545
    วศ.บ. ,วิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2542