ผศ. ดร. ดลฤดี หอมดี
Asst. Prof. Dolrerdee Hormdee
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Civil Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
วิศวกรรมปฐพี

Publication Scopus Journals : Dolrerdee Hormdee

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    D.Eng ,Geotechnical Engineering, Kyushu University Japan, 2548
    M.Eng ,Soil Engineering, Asian Institute of Technology Thai, 2545
    วศ.บ. ,วศ.บ., มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2542