รศ. ดร. ณัฐพงษ์ อารีมิตร
Assoc. Prof. Natthapong Areemit
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Civil Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Structural engineering, Structural health monitoring, Structural rehabilitation, Dynamics of structures, Structural strengthening

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Structural Engineering, Saitama University Japan, 2548
    M.Eng. ,Structural Engineering, Asian Institute of Technology ไทย, 2543
    วศ.บ. ,วิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไทย, 2541