อ. สงวน บุญปัญญารักษ์
Mr. Sa-Nguan Boonpanyarak
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Electrical Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Communications

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    วศ.ม. ,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2543
    วศ.บ. ,วิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2531