อ. จิตติน ตรีพุทธรัตน์
Mr. Jittin Triputtarat
  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    วศ.ม. ,วิศวกรรมเครื่องกล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย, 2540
    วศ.บ. ,วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยรังสิต ไทย, 2534