รศ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช
Assoc. Prof. Wiroj Taweepworadej
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Computer Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Interactive database system, Web mapping, Computer programming, Artificial intelligence, Computer System, Software Engineering

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    M.Sc. ,Computer Sciences, The George Washington University ๊USA, 2535
    สต.บ. ,การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย, 2531