รศ. ดร. อาทิตย์ เนรมิตตกพงศ์
Assoc. Prof. Arthit Neramittagapong
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Chemical Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Environmental Catalysis, Design of Industrial Catalysts, Chemical Reaction Engineering, Hazardous Waste Treatment and Pollution Control, Catalysis, Advance Material, Pollution Prevention, Alternative and Renewable Energy

Publication Scopus Journals : Arthit Neramittagapong

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Doctor of Engineering ,Environmental Chemistry and Engineering, Tokyo Institute of Technology JAPAN, 2548
    วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ,วิศวกรรมเคมี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย, 2543
    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ,วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2540