รศ. ดร. ธันยดา พรรณเชษฐ์
Assoc. Prof. Tanyada Pannachet
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Civil Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
วิศวกรรมโครงสร้าง

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Computational Mechanics, Delft University of Technology The Netherlands, 2549
    M.Eng ,Structural Engineering, Asian Institute of Technology ไทย, 2543
    วศ.บ. ,วิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2540