รศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล
Assoc. Prof. Bhichate Chiewthanakul
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Computer Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Number theory, Elliptic curves, Modular forms, Telecommunications, Computer Networks

Publication Scopus Journals : Bhichate Chiewthanakul

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    M.Eng ,Telecommunications, Asian Institute of Technology Thailand, 2542
    วศ.บ. ,โทรคมนาคม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ไทย, 2534