รศ. ดร. พงศกร พรรณรัตนศิลป์
Assoc. Prof. Pongsakorn Punrattanasin
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Civil Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
วิศวกรรมปฐพี

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Foundation Engineering, Tokyo Institute of Technology Japan, 2547
    M.Eng. ,Civil Engineering, Asian Institute of Technology ไทย, 2544
    วศ.บ. ,วิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2538