ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล
Asst. Prof. Arnut Chaosakul
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Computer Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Computer Programming, Computer System, Computer Security, System analysis and Design

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    วศ.ม. ,วิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไทย, 2537
    วศ.บ. ,ไฟฟ้ากำลัง, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไทย, 2530