อ. ดร. ชัชวาล อัยยาธิติ
Mr. Chatchaival Aiyathiti
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Environmental Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Air Pollution Control and Management, Climate Change Mitigation and Adapation, Waste Recycling Technology and Circular Economy

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Dr.-Ing ,Umweltingenieurwissenschaften, University Stuttgart Germany, 2548
    วศ.ม. ,วิศวกรรมสุขาภิบาล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย, 2539
    วศ.บ. ,วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2533