รศ. ดร. รักน้อย อัครรุ่งเรืองกุล
Assoc. Prof. Raknoi Arkararungraingkul
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Industrial Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Supply Chain, Logistics, Industrial Management Productivity, Location-Allocation Problem

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Advanced Manufacturing Engineering, South Australia University Australia, 2549
    วศ.ม. ,วิศวกรรมอุตสาหการ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย, 2538
    วศ.บ. ,วิศวกรรมอุตสาหการ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2535