ผศ. ดร. ปานหทัย บัวศรี
Asst. Prof. Panhathai Buasri
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Electrical Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Energy

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    D.Eng. ,Electrical Engineering, University of Massachusetts Lowell USA, 2549
    M.Sc. ,Electrical Engineering, University of Massachusetts Lowell USA, 2544
    วศ.บ. ,วิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2539