ผศ. ปานหทัย บัวศรี
Asst. Prof. Panhathai Buasri
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Electrical Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Energy

JOURNAL Scopus : Panhathai Buasri

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    PhD.Eng. ,วิศวกรรมไฟฟ้า, USA, 2549
    PhD.Eng. ,วิศวกรรมไฟฟ้า, USA, 2549
    วศ.บ. ,วิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2539