รศ. ดร. ลัดดา ตันวาณิชกุล
Assoc. Prof. Ladda Tanwanichkul
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Civil Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
วิศวกรรมขนส่งและจราจร Traffic and Transportation Engineering

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Transport Systems Engineering, University of South Australia Australia, 2549
    M.Eng. ,Transport Systems Engineering, University of South Australia Australia, 2543
    วศ.บ. ,วิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2539