รศ. ดร. ลัดดา ตันวาณิชกุล
Assoc. Prof. Ladda Tanwanichkul
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Civil Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
วิศวกรรมขนส่งและจราจร Traffic and Transportation Engineering

Publication Scopus Journals : Ladda Tanwanichkul

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. , Transport Systems Engineering, University of South Australia ออสเตรเลีย, 2549
    M.Eng ,Transport Systems Engineering, University of South Australia ออสเตรเลีย, 2544
    ฺB.Eng ,Civil Engineering, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2539