ผศ. ดร. ดารณี หอมดี
Asst. Prof. Daranee Hormdee
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Computer Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Embedded System, Microprocessors, Micro-controller, Microelectronics VLSZ design

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Computer Science, University of Manchester UK, 2545
    M.Sc. ,Computer Science, University of Manchester UK, 2541
    วศ.บ. ,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2539