ผศ. ดร. อนุชา แสงรุ่ง
Asst. Prof. Anucha Saengrung
  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Electrical Engineering , Florida Atlantic University USA, 2551
    วศ.บ. ,วิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2536