ผศ. ดร. ชนกนันท์ สุขกำเนิด
Asst. Prof. Chanoknun Sookkumnerd
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Mechanical Engineering

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Bioresources Utilization and Exploration, Mie University Japan, 2548
    วศ.บ. ,วิศวกรรมเครื่องกล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย, 2536