รศ. ดร. ศีขรินทร์ สุขโต
Assoc. Prof. Seekharin Sukto
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Industrial Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Lean Production, Optimization (Linear Programming Relaxation), LP Decision Programming

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    วศ.ด. ,วิศวกรรมอุตสาหการ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย, 2547
    วศ.ม. ,วิศวกรรมอุตสาหการ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย, 2543
    วศ.บ. ,วิศวกรรมอุตสาหการ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2535