รศ. ดร. อนุสรณ์ ชินสุวรรณ
Assoc. Prof. Anusorn Chinsuwan
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Mechanical Engineering

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    D.Eng. ,Energy, Asian Institute of Technology ไทย, 2551
    วศ.ม. ,วิศวกรรมเครื่องกล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย, 2537
    วศ.บ. ,วิศวกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยแกษตรศาสตร์ ไทย, 2531