รศ. ดร. อนุสรณ์ ชินสุวรรณ
Assoc. Prof. Anusorn Chinsuwan
  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    D.Eng ,Energy, Asian Institute of Technology , -
    วศ.ม. ,วิศวกรรมเครื่องกล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย, 2537
    วศ.บ. ,วิศวกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยแกษตรศาสตร์ ไทย, 2531