ผศ. อาวุธ ยิ้มแต้
Asst. Prof. Arwut Yimtae
  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ,วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไทย, 2534
    วศ.บ. ,วิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2529