ผศ. ดร. วรินรำไพ เศรษฐ์ธณบุตร
Asst. Prof. Varinrumpai Seithtanabutara
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Chemical Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Biochemical Engineering

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    ปร.ด. ,วิศวกรรมเคมี, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2558
    M.Sc. ,Chemical Engineering, New South Wales University Australia, 2544
    วศ.บ. ,วิศวกรรมเคมี, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2537