ผศ. ดร. พนมกร ขวาของ
Asst. Prof. Panomkorn Kwakhong
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Chemical Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Petrochemical, Energy, Process

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    ปร.ด. ,วิศวกรรมเคมี, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2558
    วศ.ม. ,ปิโตรเคมี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย, 2541
    วศ.บ. ,วิศวกรรมเคมี, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2533