ผศ. นิยม พินิจการ
Asst. Prof. Niyom Pinitkarn
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Electrical Engineering

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    M.Phil ,Electrical Engineering , Manchester University United Kingdom, 2542
    วศ.บ. ,วิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2538