ผศ. ภาณุพงษ์ วันจันทึก
Asst. Prof. Panupong Wanjantuk
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Computer Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
High-performance computing, Cloud computing, Data Mining, Big Data

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    บธ.ม. ,บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2554
    M.Phil. ,Computer Science, University of Manchester UK, 2542
    วศ.บ. ,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2538