ผศ. ภาณุพงษ์ วันจันทึก
Asst. Prof. Panupong Wanjantuk
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Computer Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
High-performance computing, Cloud computing, Data Mining, Big Data

Publication Scopus Journals : Panupong Wanjantuk

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ,บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2554
    Master of Philosophy , M.Phil, University of Manchester อังกฤษ, -
    วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ,วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2538