อ. ดร. วาธิส ลีลาภัทร
Mr. Watis Leelapatra
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Computer Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Embedded systems, Computer architecture

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Computer Science, Asian Institute of Technology ไทย, 2550
    M.S. ,Computer Engineering, Case Western Reserve University USA, 2541
    วศ.บ. ,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2538