รศ. ดร. จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์
Assoc. Prof. Chiranut Sa-ngiamsak
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Electrical Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
High Speed Electron Devices, Solid-State Memory, ESD test standards and Analogue ICs

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Electrical Engineering and Electronics , UMIST and The Victoria University of Manchester England, 2547
    M.Phil. ,Electrical Engineering, The University of Manchester England, 2541
    วศ.บ ,วิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2537