อ. ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย
Mr. Kitt Tientanopajai
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Computer Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Free software and open source, Computer network, Computer Security Open sources

Publication Scopus Journals : Kitt Tientanopajai

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    D.Eng. ,Computer Science, Asian Institute of Technology ไทย, 2548
    M.Eng. ,Computer Engineering, Asian Institute of Technology ไทย, 2542
    วศ.บ. ,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2538