อ. ดร. อธิป เหลืองไพโรจน์
Mr. Atip Laungphairojana
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Chemical Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Pollution Control, Automatic Control and Supercritical Fluid

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Chemical Engineering, Vanderbilt University USA, 2546
    M.Sc. ,Chemical Engineering, Vanderbilt University USA, 2542
    วศ.บ. ,วิศวกรรมเคมี (เกียรตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2537