อ. สถิรพร พรนิมิตร
Mr. Sathiraporn Pornnimitra
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Electrical Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Energy

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    M.Eng. ,Electrical Engineering, Asian Institute of Technology Thailand, 2540
    วศ.บ. ,วิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2534