ศ. ดร. ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร
Prof. Tanakorn Wongwuttanasatian
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Mechanical Engineering

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D ,Mechanical Engineering, The University of Leeds UK, 2543
    วศ.บ. ,วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2537