ผศ. ดร. จุฬาภรณ์ เบญจปิยะพร
Asst. Prof. Julaporn Benjapiyaporn
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Mechanical Engineering

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Mechanical Engineering, University of New South Wales Australia, 2545
    M.Eng. ,Mechanical Engineering, University of New South Wales Australia, 2541
    วศ.บ. ,วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2537