รศ. ดร. วิระสิทธิ์ อิ่มถวิล
Assoc. Prof. Virasit Imtawil
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Electrical Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Communications

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Electrical Engineering, The University of Manchester UK, 2542
    วศ.บ. ,วิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2534