ผศ. พนมชัย วีระยุทธศิลป์
Asst. Prof. Panomchai Veerayutsil
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Environmental Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Building Sanitation

PUB EN KKU (JOURNAL Scopus) : Panomchai Veerayutsil

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    วท.ม. ,การจัดการสิ่งแวดล้อม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย, 2546
    วศ.บ. ,วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2529