ศ. วีระ หอสกุลไท
Prof. Veera Horsakulthai
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Civil Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
วิศวกรรมคอนกรีต วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมโครงสร้าง การกัดกร่อนของเหล็กเสริมในคอนกรีต

Publication Scopus Journals : Veera Horsakulthai

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    วศ.ม. ,วิศวกรรมโครงสร้าง, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2532
    วศ.บ. ,วิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2527