รศ. วีระ หอสกุลไท
Assoc. Prof. Veera Horsakulthai
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Civil Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
วิศวกรรมวัสดุ

PUB EN KKU (JOURNAL Scopus) : Veera Horsakulthai

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    วศ.ม. ,วิศวกรรมโครงสร้าง, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2532
    วศ.บ. ,วิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2527