ศ. ดร. อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร
Prof. Apirat Siritaratiwat
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Electrical Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Hard Disk Technology

Publication Scopus Journals : Apirat Siritaratiwat

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Electrical Engineering, Manchester University UK, 2541
    วศ.บ. ,วิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2535