รศ. ดร. ประมินทร์ อาจฤทธิ์
Assoc. Prof. Pramin Artrit
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Electrical Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Robotics, Control Systems

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Advanced Robotics, University of Salford UK, 2547
    M.Sc. ,Electrical and Electronics, The University of Manchester UK, 2541
    วศ.บ. ,วิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2535