อ. สุรัตน์ ประมวลศักดิกุล
Mr. Surat Pramualsakdikul
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Civil Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
วิศวกรรมสำรวจ

Publication Scopus Journals : Surat Pramualsakdikul

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Graduate Diploma ,GradSIS (Geodesy), University of Tasmania Australia, 2542
    MSIS ,Spatial Information Science (Geodesy), University of Tasmania Australia, 2546
    ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง ,Lic (Geodesy), Chalmers University of Technology Sweden, 2550
    วศ.บ. ,วิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2527